กิจกรรมถวายตนเป็นพุทธมามกะ        นักเรียนโรงเรียนสันติสุข ที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ. ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่